اجرا مبارزه با مفاسد در دستورکار مجلس قرار گیرد/ مبارزه با فساد بار مالی ندارد و برای دولت مفید استنایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: خروج اجرا مبارزه با مفاسد اقتصادی به خاطر داشتن بار مالی از دستور کار مجلس اشتباه بود و این ایراد باید با ارجاع اجرا به کمیسیون رفع می‌شود.