امروز در خبریان نشست خبری رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام برگزار می‌شود