انتصاب پناهی به سرپرستی معاونت ارزی بانک مرکزیرئیس کل بانک مرکزی در حکمی، غلامرضا پناهی را به عنوان سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد.