ترامپ نویسنده کتاب جنجالی را «آشغال» خطاب کرد!دونالد ترامپ در واکنش به نویسنده کتابی که با ارائه اسناد او را نژادپرست معرفی کرده است، وی را «آشغال»خطاب کرد!