تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود می‌شودنمایندگان مجلس مصوب کردند که تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود.