تواضع فرماندۀ نیروهای فاطمیون! – خبریان


محمد تقی فرماندۀ نیروهای فاطمیون بود و به ما سفارش می‌کرد ‌که بریم و با نیروهای‌ تحت امرش صمیمی بشیم. به گزارش پایگاه خبری خبریان، محمد تقی سالخورده فرماندۀ نیروهای فاطمیون بود و به ما سفارش می‌کرد ‌که بریم و با نیروهای‌ تحت امرش صمیمی بشیم. یه شب من باهاش رفتم برای سرکشی از سنگرها. […]


محمد تقی فرماندۀ نیروهای فاطمیون بود و به ما سفارش می‌کرد ‌که بریم و با نیروهای‌ تحت امرش صمیمی بشیم.


به گزارش پایگاه خبری خبریان، محمد تقی سالخورده فرماندۀ نیروهای فاطمیون بود و به ما سفارش می‌کرد ‌که بریم و با نیروهای‌ تحت امرش صمیمی بشیم. یه شب من باهاش رفتم برای سرکشی از سنگرها.

یکی از برادران افغانستانی گفت: این فرمانده کیه؟ ما داریم اینجا این همه سختی می کشیم ، چرا نمیاد بهمون سر بزنه؟ محمد تقی رو بهش نشون دادم وگفتم: ایشون فرمانده هستند…

اون برادر افغانستانی با دیدن محمدتقی خیلی خجالت کشید. بعداً بهم گفت: این آقا خیلی بهمون سر زده بود، اما اونقدر متواضع و بی‌ادعا کار می‌کرد ، که تصور نمی کردیم فرماندۀ گردان باشه…

انتهای خبر/