درخواست ۱۲۱ نماینده برای اولویت دادن به بررسی اجرا مبارزه با جرایم اقتصادی در صحن مجلسعضو کمیسیون قضایی مجلس از درخواست ۱۲۱ نماینده مجلس برای اولویت دادن به بررسی اجرا مبارزه با جرایم اقتصادی در صحن مجلس خبر داد.