رفتارهای اخیر احمدی‌نژاد گیم در پازل دشمن است/ نظام به ادعاهای او توجهی نخواهد کردعضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، رفتار اخیر احمدی‌نژاد را، گیم در پازل دشمن دانست و گفت: دشمن خواستار سقوط دولت و به‌هم ریختن وضعیت داخلی کشور است تا به خیال خود به دنیا نشان بدهد که ایران نتوانست در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.