سلطان سکه فردا به اتهام افساد فی الارض محاکمه می شود+جزئیات پروندهبراساس اعلام مسئولین دستگاه قضایی سلطان سکه (حمید مظلومین) فردا محاکمه می شود.