شرکت 205 نفر از دانش آموزان فیروزکوهی در جشنواره کتابخوانی دانایی و توانایی


جشنواره کتابخوانی دانایی و توانایی با شرکت ۲۰۵ نفر از دانش آموزان فیروزکوهی به صورت هماهنگ ۱۹ فروردین ماه ۹۷ در مدارس شهرستان فیروزکوه برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری خبریان، جشنواره کتابخوانی دانایی و توانایی با شرکت ۲۰۵ نفر از دانش آموزان فیروزکوهی به صورت هماهنگ ۱۹ فروردین ماه ۹۷ در مدارس شهرستان […]