غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شدمعاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.