مراسم اولین سالگرد شهادت «سردار شعبان نصیری» برگزار خواهد شد