مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد/۴ سال حبس برای جوانفکربا رآی شعبه اول دادگاه انقلاب اسفندیار مشایی مجموعا به ۶ و نیم سال حبس برای سه اتهام محکوم شد.