پای درس‌های اخلاق ژنرال+صوتآنچه خواهید شنید صوتی است منتشر نشده از شهید باقری که برای نخستین بار منتشر می‌شود.