عمومی

قرآن، کتابی برای دنیاست یا آخرت؟ 

آنچه می توان بر آن تأکید کرد این است که آیا قرآن کتابی برای دنیاست یا برای دیگران؟ یا کتابی برای دنیا و آخرت؟ یا کتابی برای رسیدن دنیا به آخرت؟
به نظر می رسید که مفسران ما بیشتر بر زندگی پس از مرگ تأکید می کردند و بنابراین تأثیری را که بر جهان داشتند دست کم گرفتند.

با توجه به آیات قرآن، دنیا مورد توجه است:
تاریخ در مورد این جهان است
قضاوت مربوط به این دنیاست
بشارت و انذار با این جهان مرتبط است
سیره قرآن برای دنیاست
تجلی قدرت خلاق خداوند مربوط به همین دنیاست
و مَثَل نعمات و عذابهای آخرت نیز برای اهل دنیاست.

بنابراین، هر چیزی که در قرآن مربوط به آخرت است، باید مثلی مشخص داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا