اقتصادی

مطالبه کشاورزان اصفهان برای تامین حقابه

جمعی از کشاورزان اصفهانی که خواهان تامین آب زیرزمینی محصولات خود در فصل پاییز هستند، طی روزهای اخیر با برپایی چادر و برافروختن آتش در بسترهای خشک رودخانه و زاینده ابراز تمایل کرده اند. کشاورزان اصفهانی از دیرباز به دلیل کشت نکردن پول نداشتند و در حالی که ذخیره سد زاینده رود 175 میلیون مترمکعب و ورودی سد هر کدام 9.5 متر و 12.5 متر مکعب است و ثانیه بازدهی دارد، آب خود را می طلبد. و می گوید: اگر در این شرایط به ما آب ندادند باید از سهم سایر قسمت های این رودخانه کاسته شود.

دکمه بازگشت به بالا