مهمترین ویژگی گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم

آنچه واقعاً اهمیت دارد صداقت و صداقت رئیس جمهور در این امر است که قابل تقدیر است. یکی از نکات قابل توجه این گفتگوی زنده شب گذشته با جمعیت، سادگی و صداقتی بود که در صحبت های او طنین انداز شد و مورد استقبال حضار قرار گرفت.
این صمیمیت و صمیمیت از سوی مسئول، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. به خصوص قبل از پایان مذاکرات، مردم شاهد تحقق وعده غرامت دولت بودند و امیدوار بودند که اقدامات خوب برای مردم ادامه یابد.

خروج از نسخه موبایل