عمومی

آبادانی!


سال هاست که رهبران خاورمیانه – صرف نظر از اعتقادات و میزان وابستگی شان به غرب و شرق – رویای ساختن یک مدینه فاضله را در سر می پرورانند!

دکمه بازگشت به بالا