عمومی

خواهر فرزانگی و دختر آزادگی

غم سینه ام چشمانم را آب می کند
دامن کثیف من پر از گوهر است

رفتی دل غیرت رفتی پیش این مزاحم
روی زمین اساس آزادی است

آواز شادی در نای فرو رفت
زن که مطرب دارد دلقک جدید می سازد

زن به پاکی و آزادگی و پاکدامنی مفتخر شد
نی ناز و عشوه است، بدن ماه

زینبی برای پی ریزی کائنات کافی است
دنیا معطر است از گلهای نو تقوا

در راز حضرت معصومه فکر کردم مرغ
آشیانا به صورت خالص داوری می کند

این بار از فردا نترس
زیرا عشق تو در قلب من شگفت انگیز است

خواهر خرد و دختر آزادی
دختر گفت به این که هست افتخار می کند

آستان شما پشتوانه و یادآور شادی شماست
روح من به کویت پرواز می کند

به جز آن غم خشمگین، هیچ احساسی وجود ندارد
متأسفانه به محمود ناله اعتقاد دارد

دکمه بازگشت به بالا