عمومی

جهان را خلیفه‌ای و سلطان

درود امیر عمارت ایمان
درود بر تو ای تنها پادشاه جهان

شما پشتیبان خالق در سختی و شادی هستید
تو پناهگاه مردم ایران هستی

تو شمس شمس هستی و رضا راست می گوید
تو عالم محمدی و قرآنی

تو مظهر نعمت هستی، تو راز ذاتی
شما نسبت به موجودات، چه اسیر و چه غریبه مهربان هستید

تولدت را به خاطر بسپار، آیا تو پادشاه بزرگی هستی؟
با تشکر از استقبال ویژه ما

اگر به شما و حیثیت شما حمله کنند
با عرض پوزش، وقوع انفجار افزایش یافته است

اما عرض آنها افزایش می یابد و سختی آنها افزایش می یابد
آنچه میدان سیمرغ از آن می ترسد، مگس ها پرواز نمی کنند

«رضا» گرچه امیدش شاکر حضرت باری است
اما یکی از واسطه ها باشید

دکمه بازگشت به بالا