عمومی

داستان کتابی که شکل حقیقت تاریخی گرفت!

مفسر ساده ای به نام «طنطاوی» آن را «تاریخ» ترجمه و تلخیص کرده و در تفسیر «جواهر قرآن» آورده است. در ایران در دهه 1930 به عنوان «طلوع آفتاب در اندلس» ترجمه شد و دوباره در کتاب «سرزمین خاطرات» به چاپ رسید.
بیشتر نویسندگان و منبرهای مذهبی این را درس تاریخی و حقیقتی انکارناپذیر نامیده اند و هنوز هم به یاد دارند. در مقاله‌ای با عنوان «داستانی به شکل حقیقت تاریخی» درباره این موضوع نوشتم.
من اکنون پس از هفت سال شروع این کتاب را می بینم. داستان های درخشان و مسائل دیگر. می بینید که روی جلد «روایت» مانند کار ذبیح الله منصوری نوشته شده است. امیدوارم فرصتی باشد تا پست او را با کارهای طنطاوی مقایسه کنم و گزارش قبلی را کامل کنم.

داستان کتاب شکل حقیقت تاریخی به خود گرفت!

دکمه بازگشت به بالا