عمومی

سیراب نشو لعنتی؛ برای سیل مخوف استهبان

آقا زمین!مست چی؟ اگه خیس بشی چی؟ اگه خیس بشی چی؟ اگه سبز بشی چی؟ ما نپذیرفتیم. ما از خشکی شما راضی هستیم.

آقای مسئول! شما که از اخطار هواشناسی خبر داشتید چرا بلندگو را برداشتید و به مردم نگفتید که خطر از آنچه می بینید به شما نزدیکتر است؟

آقا ماسول!اگر به موقع اطلاع داده بودید این مردم بدبخت تا زمانی که سیل می آمد و عزیزانشان را می برد، در حاشیه رودخانه نمی نشستند.

آقای مسئول! آیا فیلم آخرالزمانی سیل رودبال را دیده اید؟

آیا ناله زنان و کودکان را شنیده اید که گریه می کنند و در جستجوی گمشده می گردند؟

حالا یک مرکز بحران بسازید و اجساد را پیدا کنید.

دکمه بازگشت به بالا