اطلس نقشه‌های سند ملی آمایش سرزمین منتشر شد

اطلس نقشه پایگاه ملی آمایش سرزمین از سلسله مقالات پایگاه ملی آمایش سرزمین گروه پژوهشی آمایش، توسعه و آمایش سرزمین تعادل منطقه ای در مرکز تحقیقات توسعه ای و تحقیقات مقدماتی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، این اطلس حاوی نقشه هایی مانند پهنه بندی خطر سیل، زمین لغزش، زمین لغزش و … است و برای بسیاری از موارد مانند کاربری و پوشش زمین، ساختار زیستگاه و پراکندگی فضا قابل استفاده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و برنامه ریزی و بودجه توسعه، مرکز ملی تحقیقات و پیش بینی توسعه، پیش از این سند ملی توسعه و بودجه را تهیه کرده است. این سند افق بیست و پنج ساله فعالیت های توسعه ای را در تمامی مناطق کشور از نظر جمعیتی، محیطی و بسیاری از ساختارهای دیگر پوشش می دهد.

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل