معافیت معالیاتی برای عرضه کنندگان گوشت قرمز

آفتاب نیوز:

بر اساس اطلاعیه سازمان مالیاتی، عرضه انواع گوشت و گوشت از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

در بخشی از نامه سازمان مالیاتی آمده است: بر اساس ماده (5-4) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه انواع گوشت و گوشت (گوشت انواع حیوانات حلال، گوشت سبک و سنگین مانند ران، سر، سینه، سینه و سایر اعضای بدن از جمله دم) مجاز به پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.

خروج از نسخه موبایل