اقتصادی

کیهان هم اعتراف کرد: نقدینگی و تورم رو به صعود است

آفتاب نیوز:

روزنامه کیهان نوشت: افزایش نقدینگی رو به افزایش است که امروز از مرز 5 هزار میلیارد تومان گذشت.

افزایش هزینه های زندگی در نتیجه مشکلات اقتصاد ملی ما و افزایش پول که به دلیل برخی شرایط و علیرغم تلاش های دولت همچنان رو به افزایش است، بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

دکمه بازگشت به بالا