اقتصادی

افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، دستور کار دولت

بر اساس گزارش شفاف سازمان های «اداری و استخدام» و «برنامه و بودجه» در پیشنهاد مشترک خود افزایش حقوق و مستمری کارکنان، ارتش و بازنشستگان را برای بررسی و تصمیم گیری به دولت ارائه کردند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارگران کشوری و لشکری ​​و بازنشستگان و ارتقای قدرت خرید به دولت ارائه شده است و پیش بینی می شود حقوق افراد واجد شرایط افزایش یابد.

دکمه بازگشت به بالا