اقتصادی

قیمت گوشت قرمز؛ امروز ۲۱ شهریور/ گردن گوسفندی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

قیمت گوسفند

نوعی گوسفند قیمت هر کیلو
ابگوشت 118200 اشک
اشک ریخت 283,500 تومان
پا از گوشت بره 189000 تومان
گردن بره 145000 اشک
گوسفند خانه 149000 تومان
خوب مغز گوسفند 295000 تومان
سر گوسفند 149000 تومان
خوب با اسکلت 183600 تومان
سینه گوسفند 65000 تومان
گوسفند 49000 تومان
کشتارگاه گوسفند 140000 تومان
ماهیچه گوسفند 205200 تومان
پشم گوسفند 185000 تومان
دکمه بازگشت به بالا