قیمت گوشت قرمز؛ امروز ۲۴ شهریور/ راسته گوساله ۳۰۲,۴۰۰ تومان

قیمت گوشت گاو

نوعی گاو قیمت هر کیلو
گاو نر 227,550 تومان
سر گاو نر 212000 اشک
فیله گوشت گوساله 415000 اشک
خورش گوساله 232,550 تومان
خط گوساله ها 302400 اشک
یک کشتارگاه 185000 تومان
قلم گوساله 9900 تومان
عضلات ساق پا 228,550 تومان
خروج از نسخه موبایل