اقتصادی

عکسl ماشین نفت سوز مظفرالدن شاه ، اولین ماشین تاریخ ایران!

مظفرالدین شاه که در سفر به فرنگ شیفته این تجهیزات جدید شده بود، با وجود خالی بودن خزانه آنها، خودروی نفت سوز مدل 1900 را با وام بانک ملی شاهشاهی انگلیسی ها به قیمت 4000 تومان از فرانسه خرید. . .

عکس اولین خودرویی که وارد ایران شد

عکس اولین خودرویی که وارد ایران شد

227227

دکمه بازگشت به بالا