۲۰۲۲، سالی بد برای فولاد!


تقاضای جهانی فولاد در سال 2022 به 2.3 درصد کاهش خواهد یافت.

خروج از نسخه موبایل