ببینید | اولین ویدیوی ادعایی در خصوص انفجار در واشنگتن


ساکنان شهر واشنگتن از شنیده شدن صدای انفجار قوی در منطقه وسیعی از این شهر خبر دادند.

خروج از نسخه موبایل